LINE Hasabyňyz = VIP AGZALYK

LINE Hasabyňyz = VIP AGZALYK 30 Aralık 2015

LINE Hasabyňyz barmy? Örän gowy!!! Onda mugt V.I.P. Agza bolup bilersiňiz. Siziň etmeli işiňiz örän aňsat...

LINE ulanýan ähli zyýaratçylarymyz, sadaja bize LINE’da goşulyp bir ýyl boýunça VIP agzalygyny gazanyp bilerler!!!

Näme etmek gerek? Ýönekeýje 4 sany ädimi ýerine ýetirmelisiňiz, bolany! :)

1- BU ÝERDEN "Hasap aç" düwmesini basyp websaýtymyza agza bolmaly.
2- LINE bilen @aydymlar ID’sini gözledip, LINE hasabyňyza goşmaly.
3- Öz lentaňyzda LINE hasabymyzy dostlaryňyz bilen paýlaşmaly.
4- Iň soňunda, LINE'dan bize sms ugradyp, öz lentaňyzda line hasabymyzy paýlaşandygyzy tassyklaýan skrinşot ugratmaly we websaýtda öz registrasiýa eden adyňyzy ýazmaly.

BOLANY!!!  GUTLAÝARYS! Indi Siz V.I.P. Agza bolduňyz!

Sms'iňizi okap, paýlaşmaňyzy görenden soň saýtdaky agza adyňyzy tapyp V.I.P. Agzalygyny berýäris. 
Mundan beýläk, websaýtymyzyň ähli mümkinçiliklerinden has gowy we tiz bir şekilde hem-de MUGT peýdalanyp bilersiňiz.
Islendik soraglar boýunça HABARLAŞMAK bölümünden bize ýüzlenip bilersiňiz.

Aydymlar.com saýtynyň Ýolbaşçylary
  • Like
    94
Meňzeş Habarlar
  Tankyt Ýeri 1 Tankytlar Ýapyk
Misafir
Captcha
Avatar
Myhman
Anvar İkramov 27 Ocak 2016, Çarşamba
Aydymçylaryn sorag jogap gullugy nirede